CENTRUM POMOCY

Regulamin

Regulamin

 I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1)      „Portale”– strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.poradnik.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony; 2)      „Fundacja”– właściciel Portali tj. FUNDACJA “RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018; 3)      „Użytkownik”– każdy internauta, który zawarł z Fundacją Umowę; 4)      „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego w jednym z Portali zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; 5)      „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu; 6)      „Umowa”– oznacza umowę zawieraną między Użytkownikiem a Fundacją w przedmiocie założenia Konta, Uzupełnionego Konta i korzystania z funkcjonalności Portali; 7)      „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Fundację znajdujący się na stronie internetowej www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl 8)  „Konsument– osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, uczestniczenia przez Użytkowników w darmowych testach udostępnianych przez Fundację na Portalach, wglądu w wyniki testów, korzystania z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwania informacji dotyczących działań Fundacji dodawania produktów oferowanych przez Sklep do listy życzeń, zawierania przez Internet umów sprzedaży usług oferowanych za pomocą Sklep prowadzonych przez Fundację, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu

 § 3

Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta. 

§ 4

 1. Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Portali.

§ 6

Każdy Użytkownik może założyć w Portalach tylko jedno Konto.  

III. Zawarcie Umowy 

§ 7

Konto w Portalach mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Fundacją Umowę powinna wypełnić formularz znajdujący na którymkolwiek z Portali, który będzie dostępny w osobnej zakładce, po kliknięciu w przycisk po kliknięciu w przycisk „Zaloguj Się” lub wypełnieniu testu udostępnionego na części Portali.
 2. W powyższym formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w którymkolwiek z Portali, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Fundacji i jest zaproszeniem do złożenia przez Fundację przyszłemu Użytkownikowi oferty zawarcia Umowy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany mail aktywacyjny. W jego treści będzie podana treść regulaminu oraz Polityki prywatności.
 6. Wiadomość e-mail, o której mowa w ustępie powyższym stanowi ofertę Fundacji skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy. Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z przyjęciem oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia Umowy i aktywowania Konta.
 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowienia stosuje się odpowiednio  ustępu powyższego. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Fundacji.Postanowienia § 16 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
 8. Od razu po zawarciu Umowy Fundacja rozpoczyna wykonywanie usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług od razu po zawarciu Umowy.

IV. Konto

§ 9

 1. Po zawarciu Umowy, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.
 2. Konto Użytkownika, założone na jednym z Portali, jest aktywne również na pozostałych Portalach.
 3. Z poziomu Konta Użytkownik może: mieć dostęp do swoich wyników osiągniętych w testach znajdujących się na Portalach, korzystać z możliwości, jakie oferują Portale, uzyskiwać informacje dotyczące działań Fundacji.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta, może także korzystać z usług oferowanych przez Sklep, po wcześniejszym spełnieniu warunków określonych w dalszej części Regulaminu. 

§ 10

Po zalogowaniu się Użytkownik będzie mógł w pełni korzystać z możliwości wypełniania testów znajdujących się na Portalach. Oznacza to, że będzie miał możliwość ich rozwiązywania, a także dostęp do wyników w nich osiąganych.

V. Korzystanie ze Sklepu

 

§ 11

 1. Użytkownik może po zalogowaniu się do Konta korzystać z usług oferowanych w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ustępie powyżej, Użytkownik będzie musiał uprzednio uzupełnić Konto, za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na osobnej zakładce znajdującej się na odpowiednich podstronach Sklepu. W formularzu Użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, miejscowości, a także opcjonalnie numeru telefonu.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Formularz uzupełniający, znajdujący się na stronach Sklepu, stanowi ofertę Fundacji skierowaną do Użytkownika w przedmiocie uaktywnienia Uzupełnionego Konta.
 5. Wypełnienie powyższego formularza i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem, wskazanej w ustępie powyższym, oferty Fundacji. Z tą chwilą między Fundacją a Użytkownikiem, który wypełnił formularz uzupełniający dochodzi do zawarcia umowy o uaktywnienie Uzupełnionego Konta.
 6. Postanowienie § 8 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Po zalogowaniu się do Uzupełnionego Konta, Użytkownik ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

§ 12

 1. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

 

§ 13

 1. Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 14

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Fundacją Użytkownik wybiera w Sklepie,towary lub usługi poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”. Towary lub usługi znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów lub usług, usunięcia znajdujących się tam towarów lub usług, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 2. Po dodaniu towarów lub usług do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów lub usług, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów i usług, jakie Użytkownik chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

 4. Następnie, Użytkownik powinien wypełnić formularz uzupełniający, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, jeżeli dotychczas tego nie zrobił. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż podany w formularzu uzupełniającym, o którym mowa w postanowieniu § 11 ust. 2 Regulaminu, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 6. Użytkownik może również zamieścić uwagi do zamówienia w odpowiednim formularzu. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

 7. Następnie należy wybrać sposób płatności. Po wybraniu sposobu płatności zostanie wskazana w rubryce „Twoje zamówienie” informacja o wybranej metodzie płatności, a także koszt dostawy.

 8. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem, stanowią, skierowane do Użytkownika przez Fundację zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

 9. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Fundacji, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją.

 10. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, zostanie przekierowany na stronę dostawcy tego systemu. Wykonanie przelewu internetowego odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostawcy zewnętrznego systemu płatności.

 11. Fundacja prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika oraz podsumowaniem jego treści.

 

§ 15

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy, przelew za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatność”.

 3. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Fundacja może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Fundacja.

 

VI. Zwroty i Reklamacje

§ 16 

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 6. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Fundacji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 17

 1. Jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

§ 18

Fundacja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 19

 

 1. Fundacja informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. b, mailowo na następujący adres e-mail: fundacja@rodziceprzyszlosci.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Fundacji podanej w postanowieniu § 1 lit. b, lub za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego tutaj

 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Fundację.

 

 

VII. Czas trwania Umowy

 

§ 20

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21

Użytkownik ma prawo w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć Umowę. W tym celu Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy: e-mailem na adres: pomoc@rodziceprzyszlosci.pl lub złożyć je w inny sposób, jak przykładowo pocztą na adres Fundacji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 22

W trakcie korzystania ze Sklepu i Portali oraz korespondencji z nimi zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Regulamin jest dostępny w siedzibie Fundacji oraz na stronie http://rodziceprzyszlosci.pl/regulamin/

    Opracowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy:     świadczącej kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu, dostarczającej rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym. gbędącej partnerem międzynarodowej sieci kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów European Tax & Law (ETL) zrzeszającej specjalistów z wielu krajów UE, w tym Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii i innych. specjalizującej się m. in. w: – obsłudze przedsiębiorców w tradycyjnych gałęziach prawa, – prawie IT, w tym w e-commerce, ochronie danych osobowych, – prawie korporacyjnym, – fuzjach i przejęciach dla małych i średnich przedsiębiorstw, – prawie własności intelektualnej, – zwalczania nieuczciwej konkurencji. Więcej informacji na www.lubasziwspolnicy.pl Więcej o prawie IT, regulaminach, politykach prywatności na www.PortalPrawaIT.com Więcej o ochronie danych osobowych na www.PortalODO.com

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) FUNDACJA “RODZICE PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 67/69, 90-553 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000390878, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272780458, REGON: 101141018, zwana dalej „Fundacją”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe.

 

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie.
 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Fundację za pośrednictwem Portali, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Fundację na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portali.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Fundacją są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

 

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Fundacja może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania przez Fundację umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Fundację z Użytkownikami za pośrednictwem Portali, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a. Nexto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284503, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 8222229291 REGON 141022104 o kapitale zakładowym w kwocie 5.006.550,00 zł; b.”Nowa szkoła” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109353, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer NIP: 7250013378, REGON: 471014170, o kapitale zakładowym w kwocie 650 000 zł.

§ 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Fundację.

§ 5

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portali. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Fundacją są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 6

Fundacja na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Fundację mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

 

§ 8

 1. Fundacja wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Fundacji.
 1. Fundacja przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

§ 9

 1. Fundacja informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Fundacja wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Fundację, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 10

Fundacja informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Fundację.

 

§ 12

Fundacja stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

 

§ 13

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portali anonimowo lub pod pseudonimem. Do korzystania z tych usług niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika. Jednakże do korzystania ze Sklepu niezbędne jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu, niezbędnego do właściwej realizacji dostaw.
 2. Podczas wypełniania testów udostępnianych na części Portali, Użytkownik lub przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych takich jak wiek, płeć, ilość dzieci, wiek dzieci, kod pocztowy. Dane te wykorzystywane będą przez Fundację wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu opracowania wyników testów. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do ukończenia testu.

 

§ 14

Fundacja będzie także rejestrowała nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

§ 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Fundację Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: pomoc@rodziceprzyszlosci.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Fundacji.

Opracowane dzięki wsparciu i wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy:     świadczącej kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu, dostarczającej rozwiązania prawne gwarantujące bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym. będącej partnerem międzynarodowej sieci kancelarii prawnych, podatkowych i biegłych rewidentów European Tax & Law (ETL) zrzeszającej specjalistów z wielu krajów UE, w tym Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii i innych. specjalizującej się m. in. w: – obsłudze przedsiębiorców w tradycyjnych gałęziach prawa, – prawie IT, w tym w e-commerce, ochronie danych osobowych, – prawie korporacyjnym, – fuzjach i przejęciach dla małych i średnich przedsiębiorstw, – prawie własności intelektualnej, – zwalczania nieuczciwej konkurencji. Więcej informacji na www.lubasziwspolnicy.pl Więcej o prawie IT, regulaminach, politykach prywatności na www.PortalPrawaIT.com Więcej o ochronie danych osobowych na www.PortalODO.com [printfriendly]

Cookie Policy

cookieInformujemy, że używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskujemy dostęp do tych informacji w celach statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu. Korzystanie z naszej strony www bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

Więcej szczegółów, w tym na temat  zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Reklamacje

FORMULARZ REKLAMACJI

 1. Fundacja informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Fundacji lub mailowo na następujący adres e-mail: fundacja@rodziceprzyszlosci.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Fundacji za pomocą formularza reklamacyjnego.
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i przekaże dalsze informację dotyczące procedury postępowania w tym indywidualny numer reklamacji.

Odstąpienie od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Fundacji podany w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu).

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

 6. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Fundacji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

Fundacja zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Fundacją nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Płatność i Dostawa Produktów

1. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie:

 •  imię
 • nazwisko
 • adres doręczeń
 • adres e-mail
 • numer telefonu

3. Przez rejestrację należy rozumieć założenie konta w Serwisie lub wypełnienie odpowiednich pól celem zakupu Produktów bez logowania (tzw. zakup bez logowania/rejestracji konta).

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Chwila wpłynięcia należności za Produkt kończy procedurę zawarcia umowy.

6. Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.

7. Podstawowym sposobem dostawy w przypadku produktów elektronicznych z kategorii takich jak audiobooki i e-booki jest pobranie ich przez Użytkownika z poziomu

 • strony „Moje konto” w zakładce „Moje zamówienia” poprzez klikniecie odnośnika “Pobierz plik”
 •  konta e-mail na które zostało złożone zamówienie gdzie znajduje się link do zakupionej publikacji

Przekazanie produktów odbywa się drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych. Warunkiem uzyskania dostępu jest zaksięgowanie płatności przez system.

8. W przypadku produktów fizycznych koszty dostawy wyliczane są automatycznie w zakładce mój koszyk oraz doliczane do ogólnej sumy do zapłaty .Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej w zależności od parametrów przesyłki tak aby zapewnić optymalny koszt dostawy. Dostawy mogą być realizowane kilkoma przesyłkami/paczkami.

 

 

Prawa Autorskie

I.            Administrator informuje, że wszelkie Produkty oraz inne publikacje i teksty dostępne w Serwisie podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm, dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”).

II.            Ochronie o której mowa w ust. 1 powyżej podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Wobec powyższego żadne Publikacje bądź Utwory nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody uprawnionego podmiotu.

III.            Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.

IV.            Nabycie egzemplarza Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

V.            Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

VI.            Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pięciokrotną aktywację nabytych Produktów na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej na wypadek utraty oryginału. W przypadku wykorzystania limitu licencji nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile Produkt jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.

VII.            Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

VIII.            Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

F.A.Q

Q1. Jak złożyć i opłacić zamówienie?     1. Kliknij w okładkę wybranego tytułu.   2. Dodaj do koszyka wybraną publikację. W koszyku możesz umieścić dowolną liczbę produktów.   3. Następnie kliknij Przejdź do płatności.   4. Na kolejnej stronie wpisz wymagane dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Sprawdź e-mail dwa razy zanim złożysz zamówienie.   5. Kliknij Złóż zamówienie   6. Wybierz formę płatności i kliknij Następny krok   7. Opłać zamówienie.   Pocztą e-mail otrzymasz od nas informację z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Gdy tylko wpłynie do nas płatność, system automatycznie wyśle Tobie link do pobrania zakupionych publikacji na podany w zamówieniu adres e-mail.


Q2. Jakie formy płatności są akceptowane?   Za wydania cyfrowe możesz zapłacić wybierając odpowiednie formy płatności: Formy płatności


Q3. Proszę o podanie numeru konta, na który mam wpłacić należność za zakupioną publikację   Nasz system płatności generuje unikalny numer konta dla danego zamówienia bezpośrednio po jego złożeniu i wyborze formy płatności. Po wyborze formy płatności zostajesz przekierowany/a na stronę banku, z którego usług chcesz skorzystać. Dodatkowo system wypełnia formularz przelewu elektronicznego lub blankiet przelewu opłacanego na poczcie lub w banku z opcją wydruku.   Jeżeli złożyłeś/aś zamówienie ale nie opłaciłeś/aś go, złóż zamówienie ponownie. Nieopłacone, poprzednie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


Q4. Złożyłem/am zamówienie, z mojego konta zostały pobrane środki. Nie otrzymałem/am potwierdzenia zamówienia ani linku do pobrania swojej publikacji. Gdzie jest moja publikacja?   Link do uruchomienia pojedynczej publikacji lub prenumeraty jest wysyłany automatycznie przez system w momencie wpływu należności. Prawdopodobnie płatność za zamówienie jeszcze nie wpłynęła, dlatego nie otrzymał/a Pan/Pani potwierdzenia zamówienia z linkiem. Za opóźnienia związane z transferem należności NIE MAMY wpływu, najczęściej jest to zależne od banku. W momencie, gdy tylko transakcja zostanie zakończona, system automatycznie wygeneruje link do pobrania publikacji. Być może obie wiadomości trafiły do katalogu SPAM i dlatego ich nie widzisz. Zaloguj się zatem do konta i przejrzyj katalog SPAM. Jeśliznalazłeś/aś tam swoje wiadomości, dodaj nasz adres e-mail do Białej Listy lub do Listy Zaufanych Nadawców.


Q5. Jak wykorzystać otrzymany kod rabatowy?   Kody rabatowe są często rozdawane przy najróżniejszych promocjach w naszym sklepie. Kod rabatowy ma postać ciągu znaków – liter i cyfr.   Żeby wykorzystać dany kod rabatowy, należy:   1. Dodać do koszyka wybrany produkt, na który przysługuje rabat, 2. Skopiować, lub dokładnie przepisać podany kod rabatowy w oznaczone pole, na stronie koszyka, 3. Kliknąć przycisk “Zastosuj kupon” obok pola.   Odpowiedni rabat zostaje automatycznie przyznany, a wartość zamówienia zmniejsza się. Teraz możesz kontynuować proces zamawiania.


Q6. Jak dobrze zabezpieczone są dane i płatności? Wszystkie Twoje dane jak dane osobiste, adres e-mail oraz numer karty płatniczej są zabezpieczone.   Połączenia są zabezpieczone certyfikatem SSL GlobalSign (szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bit).   Płatności realizowane są za pośrednictwem www.transferuj.pl     Twoje dane i wszystkie inne informacje są bezpieczne!


Q7. Mam problemy z pobieraniem dużych plików, czy możecie mi Państwo pomóc?   Jeśli często zrywa Ci połączenie proponujemy instalację tzw. menedżera pobierania. W artykule “Najlepsze menedżery pobierania plików z Internetu na lajfmajster.pl” znajdziesz 8 dobrych aplikacji (także darmowych i po polsku), z których możesz skorzystać przy pobieraniu większych objętościowo audiobooków.


Q8. Posiadam iPoda i chciałbym słuchać na nim zakupionych u Państwa audiobooków. Jak mogę to zrobić?   Zanim przystąpisz do wgrywania plików na swojego iPod/iPhone zadbaj o zmianę formatu pliku z *.mp3 na *.mp4b. W tym celu możesz skorzystać z konwerterów takich jak dBpoweramp, mając także na uwadze specjalne dla formatu pliku *.mp4b kodeki. Zmiana ta spowoduje, iż Twój iPod/iPhone rozpozna pliki dźwiękowe jako audiobooki.   Dla pełnej operacji wgrywania plików audiobooka do iPod/iPhone zalecamy oprogramowanie iTunes. W przypadku korzystania z iTunes wersja 8.0 możesz skorzystać z funkcji, która umożliwi Ci bardzo łatwo i szybko zamienić plik w Twojej Bibliotece iTunes na plik, który zarówno iTunes jak i iPod/iPhone rozpoznają jako audiobook i automatycznie umieszczą go w katalogu Audiobooks:   1. Kliknij prawaym przyciskiem myszy na wybrany plik lub grupę plików   2. Następnie kliknij: GetInfo >> Options >> w menu Media Kind wybierz “Audiobook”   Po wykonaniu powyższej wskazówki zaznaczone pliki zostaną przeniesione do katalogu Audiobooks w iTunes i będą one rozpoznawane przy przekopiowaniu ich na iPod/iPhone.   Dla komfortu słuchacza zalecamy także w okienku Options odznaczyć checkbox “Remember playback position” – opcja ta pozwoli Twojemu iPod/iPhone zapamiętać gdzie ostatnio skończono słuchać audiobooka.   Jeżeli używasz iTunes w wersji starszej niż wersja 8.0 zalecamy aktualizację do wersji iTunes 8.0 lub wyższej tj 9.0+.


Q9. Chciałbym słuchać zakupionego audiobooka w samochodzie. Jak mogę to zrobić?   Oto kilka sposobów na słuchanie audiobooka w Twoim samochodzie:

 • z odtwarzacza Audio-CD,
 • z odwtarzacza CD obsługującego pliki formatu *.mp3,
 • z odtwarzacza mp3 przez kabel audio (jack) lub przez kabel AUX,
 • z odtwarzacza mp3 za pomocą Transmitera FM,
 • tzw. car link, czyli z odtwarzacza mp3 podłączonego do audio zintegrowanego z kokpitem.

 


Q10. W swoim samochodzie posiadam radio bez odtwarzacza mp3, a bardzo chciałbym słuchać zakupionego audiobooka podczas jazdy. Czy jest to możliwe?   Słuchanie audiobooków w takiej sytuacji jest możliwe posiadając tradycyjny odtwarzacz mp3 z niewielkim nadajnikiem FM (Transmiter FM).   Taką możliwość udostępniła między innymi firma Pentagram, która wyprodukowała PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO P 5113. Urządzenie to przesyła nagrania audiobooka do dowolnego obiornika radiowego znajdującego się w promieniu 5 metrów. Wystarczy zatem wgrać zakupionego audiobooka na PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO P 5113 tak, jak to robi sie w przypadku zwykłych odtwarzaczy mp3. Po wgraniu plików należy ustawić odbiornik radiowy na żądaną w instrukcji częstotliwość i uruchomić funkcję nadajnika FM na urządzeniu PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO P 5113.


Q11. Posiadam w domu jedynie tradycyjny odwarzacz Audio-CD, bez odtwarzacza mp3. Jak mogę zgrać zakupione u Państwa audiobooki na płytę w formacie Audio-CD?   Do nagrania na płytę audiobooka w formacie Audio-CD możesz wykorzystać np. program typu Windows Media Player.   1. Uruchom program Windows Media Player.   2. W górnym menu programu kliknij NAGRAJ >> wybierz “Dysk CD audio”.   3. Włóż czystą płytę CD   4. Przeciągnij zaznaczone pliki audiobooka na pole o nazwie “Przeciągnij elementy tutaj, aby stworzyć listę nagrywania”. Program Windows Media Player automatycznie podzieli pliki audiobooka na odpowiednią ilość płyt CD.   5. Posortuj listy nagrywania klikając w Lista Nagrywania >> Sortuj >> Według Nazwy Plików.   Sortowanie listy odznacza się w praktyce słuchania audiobooka nagranego na płytę CD. Windows Media Player może ułożyć pliki audiobooka w losowej kolejności, co skutkuje jego fatalnym odbiorem.   Powyższa wskazówka odpowiada programowi Windows Media Player w wersji 11.0. Jeżeli posiadasz starszą wersję programu, zalecamy jego aktualizację do wersji Windows Media Player 11.0.   Do nagrywania płyt CD możesz skorzystać także z innych programów takich jak Nero, Real Player, burn4free.


Q12. Pobrałem/am zakupionego audiobooka na komputer. Chcę jednak móc słuchać książki w samochodzie na odtwarzaczu mp3. Rozumiem, że mogę nagrać płytę w formacie mp3, tylko jak tego dokonać?   Instrukcja nagrywania płyty CD w formacie mp3 jest analogiczna do instrukcji nagrywania płyty w formacie Audio-CD, z jedyną różnicą w punkcie nr 2:   1. Uruchom program Windows Media Player.   2. W górnym menu programu kliknij NAGRAJ >> wybierz “Dysk CD data”.   3. Włóż czystą płytę CD.   4. Przeciągnij zaznaczone pliki audiobooka na pole o nazwie “Przeciągnij elementy tutaj, aby stworzyć listę nagrywania”.   5. Posortuj listy nagrywania klikając w Lista Nagrywania >> Sortuj >> Według Nazwy Plików.


Q13. Czy mogę otworzyć moje publikacje w telefonie lub w czytniku ebooków?   Publikacje w formacie PDF (bez DRM), PDF (hasło) oraz EPUB możesz otworzyć przy pomocy każdego urządzenia obsługującego standardowe pliki PDF, pliki PDF zabezpieczone hasłem oraz pliki EPUB. Na tę chwilę do takich urządzeń należy większość popularnych czytników ebooków.   W przypadku ebooków, których format oznaczony jest jako PDF (FileOpen), jedynym możliwym sposobem na ich odczytanie jest otwarcie ich przy pomocy Adobe Reader z zainstalowaną wtyczką File Open. Na chwilę obecną niemożliwe jest otwarcie plików w tym formacie w telefonach czy czytnikach ebooków (jak np. Amazon Kindle).   Informację o formacie pliku, w jakim jest dostępna dana publikacja znajdziesz zawsze na jej stronie opisowej, tuż nad przyciskiem Dodaj do koszyka (lub obok niego).


Q14. Za pomocą jakich programów, oraz urządzeń można otwierać e-publikacje?   Pliki PDF cechują się tym, iż są one niemalże idealną kopią drukowanej wersji książki, czy gazety. Zachowany jest układ, krój czcionki numery stron. Niestety owy format nie jest dopasowany do wygodnego odczytu na urządzeniach mobilnych i czytnikach ebooków i nie daje możliwości powiększania tekstu, zmiany kroju czcionki czy intuicyjnej zmiany układu tekstu. Takie możliwości dają formaty EPUB i MOBI, dlatego dla urządzeń mobilnych i czytników ebooków zalecamy odczyt w tych właśnie formatach. Tylko te formaty dają idealną wygodę czytania.   Poniżej informacje przy pomocy jakich aplikacji otwierać ebooki i e-prasę.   PDF (znak wodny) – Format ten można odczytać:

 • PC: na komputerze, wówczas proponujemy użyć jeden z programów do odczytu plików PDF, np. Adobe Reader czy Foxit Reader.
 • Android: dla urządzeń mobilnych z systemem Android (telefony, tablety) sugerujemy aby skorzystać z aplikacji mobilnej Nexto Reader.
 • iOS (iPhone/iPad): dla urządzeń firmy Apple proponujemy skorzystać z tej aplikacji.

PDF (z zabezpieczeniem FileOpen) – Pliki w tym formacie można odczytać tylko i wyłącznie na komputerach z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, lub Linux, przy pomocy darmowego programu Adobe Reader, wraz z wtyczką FileOpen . Nie są obsługiwane urządzenia mobilne z systemami Android, Symbian OS (np. Nokia E51), Windows Mobile (np. Dell Axim X50v) oraz czytniki e-booków (np. Amazon Kindle, Onyx Boox) czy też Apple iPad. EPUB i PDF (z zabezpieczeniem Adobe DRM) – Aby móc zakupioną publikację w formacie ePub i PDF z (Adobe DRM) odczytać na komputerze, bądź na innym urządzeniu, należy wpierw założyć konto Adobe (informacje na ten temat można znaleźć na stronie). Następnie zalogować się do niego w Adobe Digital Edition na komputerze i w programach, których jest używany na innych urządzeniach przenośnych. Po spełnieniu tych warunków, gdy zostanie otworzony ebook na komputerze, lub innym urządzeniu, będzie można otwierać go jeszcze na pięciu innych urządzeniach. ePub/PDF z Adobe DRM można otwierać w zależności od systemu:

 • PC: Adobe Digital Editions
 • iOS (iPhone/iPad): Nexto Reader, Bluefire Reader
 • Android: Nexto Reader

EPUB (znak wodny) – Publikacje w tym formacie można otwierać w zależności od systemu przy pomocy np.:

 • PC: Adobe Digital Editions
 • iPhone/iPad (iOS): Bluefire Reader
 • Android: Aldiko, Nexto Reader

MOBI – Format MOBI służy głównie do odczytu wybranych publikacji na czytnikach Kindle firmy Amazon. Jest jednak możliwość odczytu publikacji zapisanych w tym formacie na innych urządzeniach:

 • PC: Na komputerze powyższy format możesz odczytać za pomocą oprogramowania Amazon (do uruchomienia programu wymagane jest posiadanie konta w serwisie Amazon.com) lub innego programu, które obsługuje format MOBI np. Mobipocket Reader Desktop.
 • Mobile: Do czytania plików MOBI na urządzeniach mobilnych z platformami Android/iOS/Windows Phone 7 można posłużyć się aplikacjami wydanymi przez Amazon.

Dostęp online – oznacza, że publikacja jest otwierana bezpośrednio w przeglądarce internetowej i nie wymaga żadnych dodatkowych aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.


Q15. Nie mogę otworzyć pliku PDF? Co się dzieje?   Aby otworzyć plik w formacie PDF (FileOpen) musisz posiadać Adobe Reader wraz z wtyczką FileOpen. Przy pierwszym otwarciu ebooka musi być aktywne połączenie Internetowe. Jeśli dalej nie możesz otworzyć pliku i otrzymujesz błąd podobny do tego:   “There was an error contacting the server or the server’s response could not be decoded. Please check you Internet connection.”   sprawdź czy twój firewall (zapora ogniowa) nie blokuje adresu 89.174.20.43.   W systemie Linux stwierdzono problemy techniczne współdziałania dodatku FileOpen z Acrobat Reader w wersji 8.x i czasem 9.x dlatego rekomendujemy używanie wersji Acrobat Reader 7.x pod tym systemem.


Q16. Gdzie znajdę hasło do otwarcia pliku?   Jeśli zakupiłeś publikację w formacie PDF (hasło) oznacza to, że do jej otwarcia nie potrzebujesz wtyczki FileOpen, a jedynie programu do odczytu plików PDF, np. Adobe Reader czy Foxit Reader. Przy otwieraniu takiego pliku program prosi o podanie hasła, które znajdziesz w mailu zawierającym link do zakupionej publikacji, a także na samej stronie pobierania pliku.   Hasło jest indywidualne dla każdego adresu e-mail, ale identyczne dla wszystkich pozostałych zamówień złożonych na ten adres, a więc do otwarcia wszystich zakupionych tytułów w formacie PDF (hasło) potrzebujesz tylko jednego 5-znakowego hasła.   Po zalogowaniu w sklepie Twoje hasło jest również widoczne na stronie głównej – w panelu Nexpresso użytkownika.


Q17. Jak mogę otworzyć plik EPUB?   Do czytania plików EPUB służy oprogramowanie Adobe Digital Editions. Jeżeli to Twój pierwszy kontakt z plikami w formacie EPUB, wykonaj poniższe czynności:   Pobierz aplikację Adobe Digital Editions i zainstaluj ją na swoim komputerze (aplikacja dostępna jest tylko w języku angielskim) Załóż konto Adobe (tzw. identyfikator Adobe) Przy pierwszym uruchomieniu programu Adobe Digital Editions podaj swój identyfikator Adobe (uzyskany przy zakładaniu konta Adobe)   Publikacje w formacie EPUB możesz otworzyć także przy pomocy większości czytników ebooków i innych urządzeń mobilnych obsługujących ten format.


Q18. Jak mogę kupić ebooki w formacie MOBI?   Jeżeli poszukujesz publikacji w MOBI, czy też jakimkolwiek innym formacie ebooków, który funkcjonuje w naszym sklepie (PDF, EPUB), pamiętaj że nie musisz decydować, który z nich chcesz wybrać. Przy zakupie jakiejkolwiek publikacji, otrzymujesz wszystkie dostępne dla wybranej książki formaty!   Uwaga!

 1. Informacje o dostępnych formatach dla danej publikacji można znaleźć na stronie produktu.
 2. Wszystkie udostępniane w ramach danej publikacji formaty są dostępne dla posiadaczy konta w Nexto.

 


Q19. Kupiłem książkę w formacie MOBI, jednak nie mogę jej znaleźć.   Format MOBI dostępny jest dla posiadaczy konta w naszym sklepie. Aby pobrać publikację w tym formacie, należy:

 1. Zalogować się do swojego konta,
 2. Przejść do zakładki “Biblioteka”,
 3. Wyszukać zakupioną publikację i kliknąć z prawej strony odnośnik “Mobi (znak wodny)”. Otworzy się wówczas nowa strona, z której będzie można pobrać plik MOBI ebooka.

Q20. Co zrobić, aby zakupione produkty w formacie MOBI były automatycznie wysyłane na mój czytnik Kindle?   Wystarczy, że:   Zalogujesz się na swoim koncie w sklepie, Przejdziesz do zakładki “Ustawienia Kindle”, wówczas otworzy się strona, na której znajdziesz dokładne informacje jak poprawnie skonfigurować przesyłanie publikacji do Twojego czytnika Kindle.